Leanann an ÚAO ar aghaidh le bheith ag comhlíonadh a chuid feidhmeanna bunriachtanacha leanúnacha. Is iomaí gníomhaíocht leanúnach lárnach atá ann, agus tá sé ina chuid lárnach de ghnó – agus de rath – an ÚAO agus an chórais ardoideachais go leanfar ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí sin a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Áirítear leo siúd, mar shampla:

  • An croídheontas agus na deontais chaipitil nua a íoc amach leis na hinstitiúidí.

  • Gníomhaíochtaí inmheánacha riaracháin, m.sh. soláthar agus íocaíochtaí le soláthraithe a bhainistiú.

  • Ag freagairt do Cheisteanna Parlaiminte, d’iarrataí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus do cheisteanna eile ó na meáin chumarsáide.

Bhain go leor athruithe d’fhoireann na heagraíochta in 2018 agus, leis sin, cailleadh cuimhne chorparáideach. Foráladh leis an gCreat um Rialú Fostaíochta go méadófaí baill foirne iomlán an ÚAO go 70 (Coibhéis Fostaí Lánaimseartha), agus sa chúlra, d’imigh 11 bhall foirne agus ceapadh 22 fostaí nua. Leis sin ar fad, bhí thart faoi 50% de na poist a bhí ag baill foirne ag deireadh 2018 ag daoine nach raibh i mbun na bpost sin ag tús na bliana, trí aistriú inmheánach, arduithe céime nó earcaíocht sheachtrach.

D’éirigh an Príomhfheidhmeannach, Graham Love, as i rith 2018 agus ceapadh Paul O’Toole ar bhonn eatramhach go dtí go gceapfar Príomhfheidhmeannach nua.