Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais

Bunaíodh an tÚdarás um Ard-Oideachas ar an 15 Bealtaine 1972 chun feidhmeanna a chomhlíonadh arna sannadh dó ag Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971. Baineann an t-ioncam agus an caiteachas ar fad don bhliain le gníomhaíochtaí leanúnacha ag an dáta tuairiscithe.

1. Polasaithe Cuntasaíochta

Tá na boinn chuntasaíochta agus na polasaithe cuntasaíochta suntasacha a ghlacann an tÚdarás um Ard- Oideachas leagtha amach thíos. Cuireadh i bhfeidhm go leanúnach iad ar fad i rith na bliana agus don bhliain roimhe sin.

a) Eolas Ginearálta
Bunaíodh an tÚdarás um Ard-Oideachas chun feidhmeanna a chomhlíonadh arna sannadh dó ag Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971, agus tá a oifigí ag 3 Foirgnimh Shelbourne, Ascaill Crampton, Bóthar Shelbourne, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4.

Is é an tÚdarás um Ard-Oideachas an comhlacht maoinithe reachtúil d’earnáil ardoideachais na hÉireann agus tá sé freagrach as leithdháileadh airgid arna chur ar fáil ag an Oireachtas le haghaidh ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochtaí agus institiúidí sannta eile.

Stiúrann an tÚdarás forbairt straitéiseach a dhéanamh ar chóras ardoideachais agus thaighde na hÉireann agus tá sé de chuspóir aige córas comhleanúnach d’institiúidí ilghnéitheacha a chruthú a bhfuil misin suaithinseacha acu, a fhreagraíonn d’fhorbairt shóisialta, chultúrtha agus gheilleagrach na hÉireann agus mhuintir na hÉireann agus a thacaíonn le cuspóirí náisiúnta a bhaint amach.

Déanann sé faireachán ar fheidhmíocht institiúidí ardoideachais agus tugann sé  cuntasacht don Aire i dtaobh fheidhmíocht agus rialachas an earnáil ardoideachais. Is Eintiteas Sochair Phoiblí é an tÚdarás um Ard-Oideachas.


b) Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais an Údaráis um Ard-Oideachas don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 de réir FRS 102, an caighdeán tuairiscithe airgid is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais agus arna fhógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn.


c) Bunús an Ullmhúcháin
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir FRS 102 agus faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, seachas i gcás sócmhainní agus dliteanais áirithe atá á thomhais ag luachanna córa mar a mhínítear sna polasaithe cuntasaíochta thíos. Leagtar amach na ráitis airgeadais san fhoirm atá formheasta ag an Aire Oideachais agus Scileanna agus ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le comhthoiliú ón Aire Airgeadais faoi Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971.

Léiríonn na ráitis airgeadais ceanglais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016. Cuireadh na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go seasta maidir le déileáil le nithe a mheastar a bheith ábhartha i ndáil le ráitis airgeadais an Údaráis um Ard-Oideachas. Tá an t-Údarás díolmhaithe ó Chánachas Corparáide faoi Ordú Stádais Charthanúil. Ar an mbonn sin, níor áiríodh aon cháin i dtaobh Cháin Chorparáide sna Ráitis Airgeadais.


d) Bunús na Cuntasaíochta
Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais i gcomhréir le Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 (FRS102). Ullmhaítear na Ráitis seo ar bhonn fabhruithe, ach amháin mar a luaitear thíos, agus tá siad de réir na gcleachtas cuntasaíochta a ghlactar i gcoitinne.  Glactar le Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais, a mholann an Bord um Chaighdeáin Chuntasaíochta, de réir mar a thagann siad i bhfeidhm. Taifeadtar idirbhearta a in airgeadraí eachtracha ag an ráta malartaithe ar dháta na n-idirbheart. Déantar sócmhainní agus dliteanais airgid arna n-ainmniú in airgeadraí eachtracha ar dháta an chláir chomhardaithe a thuairisciú ag na rátaí malartaithe a bhí i bhfeidhm ar an dáta sin.


e) Ioncam a Aithint

(1) Deontas Oireachtais
Is ionann Ioncam ó dheontais Oireachtais agus ioncam fabhraithe sa bhliain. Chomh maith le speansais reatha a chlúdach féadfar na deontais sin a chur i bhfeidhm freisin le haghaidh cuspóirí eile, lena n-áirítear troscán a cheannach, trealamh a athsholáthar nó miontionscadail chaipitil a chur i gcrích.

(2) Ioncam Deontais Neamh-Stáit
Áirítear le hioncam ó fhoinsí nach foinsí stáit iad airgead faoi na Cláir Science without Borders agus na Cláir Eorpacha. Is ionann e agus ioncam fabhraithe sa bhliain.

(3) Aisíocaíochtaí
Baineann aisíocaíochtaí arna bhfáil ó Institiúidí Ardoideachais le maoiniú taighde nár caitheadh. Filltear na méideanna arna bhfáil ar an Roinn Oideachais agus Scileanna ar bhonn bliantúil.


f) Sócmhainní Seasta
Luaitear sócmhainní seasta an Údaráis, lena gcuimsítear mótarfheithicil, troscán agus trealamh agus ríomhairí sna ráitis airgeadas ag costas nó luacháil lúide dímheas carntha agus soláthar do bhearnú i gcás gurb infheidhme. Má tá fianaise oibiachtúil ann gur tharla bearnú do luach na sócmhainne, aithnítear caillteanas bearnaithe sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe don bhliain.

Dímheas agus Soláthar do Bhearnú
Baintear dímheas ó Ríomhairí agus ó Mhótarfheithiclí ar ráta 33 1/3% in aghaidh na bliana le modh na líne dírí.  Baintear dímheas ó na sócmhainní seasta eile go léir ar ráta 10% in aghaidh na bliana le modh na líne dírí.  I gcás go mbíonn fianaise ar bhearnú déanann an tÚdarás comparáid idir luach (tugtha) anonn na sócmhainní atá i gceist agus an luach atá in úsáid agus fáltais lena mbítear ag súil ó dhiúscairt lúide an costas le díol. Déantar luach in úsáid a thomhas mar shreafaí airgid lascainithe a bhfuiltear ag súil go sreabhfaidh siad ó shócmhainní comhchosúla arna ngrúpáil mar aonaid ghiniúna airgid. Dímheasadh Mótarfheithiclí i rith na dtrí bliana atá fágtha den saolré cúig bliana tar éis an cheannaigh tosaigh in 2016.


g) Maoiniú Caipitil
Déantar sócmhainní an Údaráis a mhaoiniú le deontais riaracháin. Is ionann an Cuntas Cúlchiste Caipitil agus méid an ioncaim arna leithdháileadh chun críocha caipitil lúide an méid arna scaoileadh go hioncam thar shaol na sócmhainní.


h) Deontais arna Leithdháileadh d’Ollscoileanna, d’Institiúidí Teicneolaíochta agus d’Institiúidí Sannta
Is ionann an caiteachas faoi na ceannteidil seo agus na deontais a leithdháileadh do na hOllscoileanna, na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus na hinstitiúidí eile ardoideachais i dtaobh na bliana. Is mar seo a leanas na deontais a leithdháileadh ar na hinstitiúidí:

(1) Deontais Athfhillteacha
Déanann na deontais seo príomhchuid an mhaoiniúcháin do na hinstitiúidí ardoideachais.

(2) Deontais Chaipitil
Úsáidtear na deontais seo chun freastal ar chostais tógála, bonneagair, fáil maoine agus athchóirithe, agus ar chúinsí áirithe féadfar iad a úsáid chun trealamh nó troscán a mhaoiniú.

(3) Deontais Taighde
Cuimsíonn na deontais seo:

 • Maoiniú faoin gClár um Thaighde in Institiúidí Tríú-Leibhéal (PRTLI) le haghaidh scéimeanna athfhillteacha agus chun críocha caipitil arna maoiniú ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (RGFN).
 • Maoiniú faoi Scéimeanna Taighde na Comhairle um Thaighde in Éirinn.
 • Maoiniú ón 1 Deireadh Fómhair 1999 thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) faoi scéim comhaltachtaí iardhochtúireachta.

Tá leithdháiltí taighde nach gcaitear agus a aisíoctar leis an ÚAO iníoctha leis an ROS agus leis an RGFN.

(4) Deontais Rochtana
Cuimsíonn na deontais seo

 • Maoiniú faoin gClár Cúnaimh do Mhic Léinn.
 • Maoiniú faoin gciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas.
 • Maoiniú PATH

(5) Erasmus
Áirítear aon mhaoiniú faoi Erasmus nach gcaitear, le hiníocaíochtaí agus caiteachas fabhraithe, Nóta Ginearálta um Fabhruithe 9, agus mar chreidiúnaí in-aisíoctha i Nóta 12.


i) Costas Scéime Pinsin le Sochar Sainithe
Léiríonn costais phinsin sochair phinsin atá tuillte ag fostaithe sa tréimhse agus léirítear iad gan ranníocaíochtaí pinsin na foirne a áireamh atá á gcoinneáil ag an Údarás um Ard-Oideachas. Déantar méid a thagann leis an muirear pinsin a aithint mar ioncam sa mhéid is atá sé inghnóthaithe, agus déantar é a fhritháireamh in aghaidh deontais a fuarthas sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin a ghlanadh.

Déantar costais phinsin faoi FRS 102 a mheasúnú de réir comhairle achtúirí bunaithe ar na luachálacha agus na boinn tuisceana achtúireacha is déanaí arna gcinneadh ag an achtúire.

Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a thagann chun cinn ar dhliteanais na scéime sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid is féidir a aisghabháil ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Áirítear leis na dliteanais phinsin, luach láithreach na n-íocaíochtaí pinsin amach anseo a shaothraigh an fhoireann go dtí seo. Is é atá i gceist le maoiniú pinsin iarchurtha ná an tsócmhainn chomhfhreagrach a aisghabhfar amach anseo ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Leagtar scéimeanna pinsin uile an ÚAO i Nóta 19 a ghabhann leis na ráitis airgeadais.


j) Breithiúnais agus Meastacháin Chuntasaíochta Suntasacha
Éilíonn ullmhúchán na ráiteas airgeadais go ndéanfaí bainistíocht chun breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a dhéanamh a mbeidh tionchar acu ar na méideanna a thuairiscítear mar shócmhainní agus dhliteanais ar dháta an Ráitis ar an Staid Airgeadais agus na méideanna a thuairiscítear mar ioncaim agus speansais le linn na bliana. É sin ráite, de bharr nádúr an mheastacháin ciallaíonn sé seo go bhféadfadh na torthaí iarbhír a bheith difriúil leis na meastacháin sin. Bhí tionchar suntasach ag na breithiúnais seo a leanas ar na méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais..

Oibleagáid maidir le Sochair Scoir
Déantar na boinn tuisceana atá mar bhunús ag na luachálacha achtúireacha ar a ndeimhnítear na suimeanna aitheanta sna ráitis airgeadais (lena n áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe sna leibhéil cúitimh amach anseo, rátaí báis agus rátaí a bhaineann le treochtaí costais cúram sláinte) a thabhairt suas chun dáta go bliantúil bunaithe ar choinníollacha eacnamaíocha reatha, agus ar aon athrú ábhartha ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iar-scoir.

D’fhéadfadh tionchar a bheith ag na rudaí seo a leanas ar na boinn tuisceana sin:

(1) An ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corparáide d’ardchaighdeán The discount rate, changes in the rate of return on high-quality corporate bonds.
(2) Leibhéil chúitimh amach anseo, tosca an mhargaidh lucht oibre amach anseo.
(3) Rátaí treochta maidir le costais chúraim sláinte, ráta boilscithe chostais leighis sna réigiúin ábhartha.

Ioncam Iarchurtha
Beidh tionchar ag sainiú mhéideanna ioncaim iarchurtha, ioncam Taighde ach go háirithe, ar an mBarrachas/Easnamh don bhliain agus ar na Cúlchistí Ioncaim ar dháta an Ráitis maidir le Staid Airgeadais. Déantar ioncam a iarchur don tréimhse ina dtagann na gealltanais ghaolmhara chun cinn..


k) Leasanna Comhaltaí
Ghlac an tÚdarás le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe (DPER) i ndáil le nochtadh leasanna Chomhaltaí an Údaráis agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin sa bhliain. Ní raibh idirbhearta ar bith ann i rith na bliana maidir le gníomhaíochtaí an Údaráis ina raibh aon leas tairbheach ag Comhaltaí an Údaráis..


l) Léasanna Oibriúcháin
Aithnítear caiteachas ar chíos faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe thar saolré an léasa. Aithnítear caiteachas ar bhonn líne dírí thar shaolré an léasa ach amháin nuair atáthar ag súil le harduithe cíosa a bhaineann leis an ráta úis lena bhfuiltear ag súil, agus sa chás sin, déantar na harduithe seo a aithint nuair a tabhaítear iad. Aithnítear aon dreasachtaí léasa dá bhfaightear, thar shaolré an léasa.

2. Deontais Oireachtais

 Nótaí2018 €’0002017 €’000
Deontais Athfhillteacha1,131,1161,045,233
Deontais Rochtana25,13820,261
 1,156,2541,065,494
Deontais Chaipitil29,62121,626
Deontais Taighde52,01758,958
Deontais Riaracháin8,1657,901
 111,246,0571,153,979

3. Ioncam Eile – Riarachán

 Nótaí2018 €’0002017 €’000
Maoiniú do Thionscadail Eorpacha523478
Ranníocaíocht Eile522330
1,045808
Ioncam Deontais Neamh-Stáit6,04310,722
Iomlán an Ioncaim Eile7,08811,530

4. Deontais d’Institiúidí

 Nótaí2018 €’0002017 €’000
Deontais Athfhillteacha1,130,7881,045,477
Deontais Rochtana25,39520,620
  1,156,1831,066,097
Deontais Chaipitil29,62421,626
Deontais Taighde58,83269,166
1,244,6391,156,889

Maoinítear na deontais taighde d’institiúidí ó ioncam taighde a thaispeántar faoi Dheontais Oireachtais. Taispeántar ioncam taighde nach ioncam Stáit é faoi Ioncam Eile.

5. Forchostais Riaracháin

 Nótaí2018 €’0002017 €’000
2.    Forchostais Riaracháin   
Costais Foirne   
Tuarastail & Pá4,5654,000
Sochair Scoir19b1,4121,106
Speansais Taistil agus Chothabhála Intíre5b119136
Speansais Taistil agus Chothabhála Idirnáisiúnta5b14597
Fáilteachas5c22
6,2435,341
Áitreabh – Cothabháil agus Forchostais
Soilse agus Teas2615
Cothabháil174148
Cíos & Árachas753751
Dímheas9375
1,046989
Costais Riaracháin Ghinearálta
Speansais Oifige142168
Post agus Teileafón4754
Muirir Bhainc21
Teicneolaíocht Faisnéise185193
Forbairt Foirne6047
Táillí Iniúchóireachta2845
464508
Oideachas Taighde agus Forbairt
Foilseacháin826688
Seimineáir123105
Taillí Taighde agus Suirbhé5a1,352759
Costais na Measúnóirí527348
Tionscadail HERA, Comhairle agus Eorpacha6739
Ballraíocht i gCiste Sóisialta na hEorpa (CSE)74
Gairm agus Ceapacháin4752
 2,9491,995
 
Táillí Chomhaltaí an Bhoird187368
Iomlán10,7758,901

5a. Táillí Taighde agus Suirbhéanna

  2018
€’000
2017
€’000
Idirphlé Straitéiseach, An Straitéis Náisiúnta, Athbhreithniú RGAM, Feidhmíocht Córais agus Comhairle Beartais, Comhaltaí an Phainéil agus Eile 511 201
Tacaíocht Bhunachar Sonraí agus Comhairleoireacht Láithreán Gréasáin 108 94
Tacaíocht Marie Curie d’Iarchéimithe 90 80
Iniúchtaí Inmheánacha/Seachtracha, Seiceálacha faoi Airteagal 13 an AE agus Spotseiceálacha Caipitil, Cánachas agus Eile 265 65
Athbhreithnithe Rochtana agus PATH 78 57
Táillí Dlí 64 36
Costais Earcaíochta 22 14
Athbhreithniú Rialachais 152 0
Athbhreithnithe eile agus Comhairliúchán Ginearálta 62 212
1,352 759

5b. Taisteal agus Cothú

 2018 €’0002017 €’000
Intíre
– Bord1110
– Foireann108126
Idirnáisiúnta
– Bord2513
– Foireann12084
264233

5c. Fáilteachas

 2018 €’0002017 €’000
Foireann02
Cliaint/Tríú Páirtithe20
22

6. Sócmhainní Seasta & Trealamh Inláimhsithe

Mótarfheithicil €’000Troscán & Trealamh €’000Trealamh Ríomhaire €’000Iomlán 2018 €’000Iomlán 2017 €’000
 
Costas
Costas nó Luacháil ar an 1 Eanáir 201801,8592,2464,1054,023
Breiseanna i rith na bliana173195143102
Diúscairtí i rith na bliana(-)(-)(-)(-)(20)
Ar an 31 Nollaig 2018171,8902,3414,2484,105
Dímheas
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 201801,8232,1683,9913,936
Muirear don bhliain610779375
Lúide Dímheas ar Dhiúscairtí(-)(-)(-)(-)(20)
61,8332,2454,0843,991
  
Leabharluach Glan ar 31 Nollaig 2018115796164114
Leabharluach Glan ar 31 Nollaig 20170367811487

7. Cúlchiste Caipitil

Nóta2018 €’0002017 €’000
Iarmhéid an 1 Eanáir611487
Deontas Oireachtais143102
Méid scaoilte go hIoncam – Dímheas(93)(75)
Iarmhéid an 31 Nollaig164114

8. Infháltais agus Réamhíocaíochtaí

 2018 €’0002017 €’000
Suimeanna le haisíoc laistigh d’aon bhliain amháin
Deontais Taighde Infhála271680
Infháltais agus Réamhíocaíochtaí444394
7151,074

Níl aon mhéid dlite tar éis níos mó ná bliain amháin.

9. Iníocaíochtaí agus Caiteachas Fabhraithe

 2018 €’0002017 €’000
Suimeanna atá le haisíoc laistigh de bhliain amháin
Fabhruithe
– Ginearálta8,7186,750
– Athfhillteach7,74210,723
– Deontais Taighde iníoctha251263
– Deontais Rochtana/Springboard arna bhfáil roimh ré10,25612,172
– Deontais Taighde arna bhfáil roimh ré12,48011,027
39,44740,935

Níl aon mhéid dlite tar éis níos mó ná bliain amháin.

10. Cúlchiste Ginearálta

 2018 €’0002017 €’000
Iarmhéid 1 Eanáir2,8502,485
Barrachas/(Easnamh) don bhliain(1,258)365
Iarmhéid ar an 31 Nollaig1,5922,850

11. Anailís ar Dheontais Iarchurtha agus ar Ioncam Deontais ÚAO don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2018

State Income

AINM AN DEONTÓRAAINM AN DEONTAISCUSPÓIR AN DEONTAISIARCHUR TOSAIGHDEONTAS A FUARTHASIARCHUR DEIRIDHIONCAM AGUS CAITEACHAS
   01-Jan-18201831-Dec-182018
   €’000€’000€’000€’000
An Roinn Oideachais agus Scileanna*Vóta 26 C4 ar Dheontais Ghinearálta ReathaMaoiniú deontas athfhillteach d’ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta & institiúidí eile9971,010,9801,1001,010,877
An Roinn Oideachais agus ScileannaFócasaithe ar Mhargadh Saothair NTFMaoiniú deontas athfhillteach d’ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta & institiúidí eile037,000037,000
An Roinn Oideachais agus ScileannaPrintíseacht NTFMaoiniú Printíseachtaí Nua agus Ceirde in ollscoileanna agus institiúidí teicneolaíochta032,000032,000
An Roinn Oideachais agus ScileannaVóta Aoisliúntais C10.2Maoiniú phinsin ollscoile021,550021,550
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus GaeltachtaVóta Gaeilge 33 C4Gaeilge a mhaoiniú in ollscoileanna agus in institiúidí teicneolaíochta1541,17601,330
An Roinn Oideachais agus ScileannaVóta 26 Springboard NTF (Cuid)Springboard a mhaoiniú in ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta, institiúidí & institiúidí eile5,31929,9286,88928,358
An Roinn Oideachais agus ScileannaVóta 26 C11 Deontais RochtanaMaoiniú rochtana ar ollscoileanna agus institiúidí eile5,85621,5492,26725,138
An Roinn Oideachais agus ScileannaVóta Caipitil D4Caipiteal a mhaoiniú in ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta & institiúidí eile029,621029,621
An Roinn Oideachais agus Scileanna**Vóta 26 C12 ar Dheontais Taighde, Athfhillteacha agus Chaipitil  Taighde a mhaoiniú in ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta & institiúidí eile5,60840,8067,19639,218
An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ***Deontais Taighde lena n- áirítear Vóta 32 B5 PRTLTaighde a mhaoiniú in ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta & institiúidí eile012,800012,800
An Roinn Oideachais agus ScileannaVóta 26 ar Dheontais Riaracháin Cuid C12Maoiniú dheontais riaracháin d’ÚAO, IRC08,16508,165
IONCAM IOMLÁN Ó DHEONTAIS STÁIT17,9341,245,57517,4521,246,057

12. An Clár Foghlama Fadsaoil – AE

Is é an ÚAO an ghníomhaireacht náisiúnta in Éirinn don chlár Foghlama Fadsaoil a mhaoiníonn an AE.

Scéim na nDeontas Erasmus+
Soláthraíonn an scéim seo deontais le haghaidh soghluaisteachta trasnáisiúnta do mhic léinn laistigh de bhallstáit an AE, agus tréimhse idir trí mhí agus dhá mhí déag á clúdach.  Chun bheith incháilithe ní mór go mbeadh duine ina mac nó ina hiníon léinn lánchláraithe atá ag gabháil do chúrsa lánaimseartha in institiúid tríú-leibhéal faofa.

Faightear maoiniú ón AE agus íoctar leis na hOllscoileanna agus na Coláistí é ar bhonn na bliana acadúla. Ba iad na leithdháiltí d’Ollscoileanna agus do Choláistí le haghaidh na mblianta acadúla 2018/2019 agus 2017/2018 ná €13.18 milliún agus €10.86 milliún faoi seach.

Tá méideanna nár caitheadh le haisíoc leis an AE ag deireadh gach bliana acadúla.

Ar an 31 Nollaig 2017, bhí suim €1.26 milliún milliún le haisíoc leis an AE i dtaobh na mblianta acadúla suas go 2017/2018.  Le haghaidh na bliana acadúla 2018/2019, socrófar an méid, más ann, a bheidh le haisíoc leis an AE nuair a bheidh gach éileamh tugtha chun críche.

2018 €’0002017 €’000
Iarmhéid 1 Eanáir5,8254,350
Ioncam
Deontas13,17710,861
Ús Bainc(6)1
  
Lúide18,99615,212
Caiteachas
Deontais d’Ollscoileanna, do Choláistí agus d’institiúidí eile10,3989,352
Aisíocaíocht leis an AE1,07435
11,4729,387
Iarmhéid ar an 31 Nollaig7,5245,825

Tá iarmhéid na gCreidiúnaithe i gcomhair Erasmus+ san áireamh i Nóta 9, Iníocaíochtaí agus Caiteachas Fabhraithe, Fabhruithe Ginearálta.

13. Ceangaltais Chaipitil

Ba é méid na gceangaltas caipitil a bhí faoi chonradh agus faofa ag an ÚAO ar an 31 Nollaig 2018 thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) agus na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (RGFN) ag 31 Nollaig ná €21.9 milliún (2017: €16.5 milliún). Meastar gurb é méid na gceangaltas nach bhfuil faoi chonradh ach atá faofa ag an Údarás ná €84.6 milliún ar 31 Nollaig 2018 (2017: €7.6 milliún). Baineann an Ceangaltas caipitil de €3.8 milliún (san áireamh sa €21.9m thuas) leis an gClár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI) agus is é an RGFN a mhaoiníonn an Clár. Baineann an fuílleach le tiomantais chaipitil ghinearálta arna maoiniú ag an ROS.

14. Léasú cóiríochta

Coimeádtar an t-áitreabh ag 3 Foirgnimh Shelbourne, Bóthar Shelbourne, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4 faoi dhá chomhaontú tionóntachta ar leithligh. Coimeádtar an chéad urlár faoi chomhaontú 25 bliana ó Bhealtaine 2001 agus athbhreithniú cíosa le déanamh tar éis cúig bliana ar chostas bliantúil de €0.521 milliún.

Coimeádtar urlár na talún faoi chomhaontú 25 bliana ó Shamhain 2001 agus athbhreithniú le déanamh tar éis cúig bliana ar chostas bliantúil de €0.320 milliún. Shínigh an ÚAO Gníomhas Éagsúlaithe dá léasa ar an 27 Lúnasa 2015. Imeoidh an léasa in éag ar an 31 Márta 2026.

Laghdaíodh an cíos ar an 27 Lúnasa 2015 mar seo a leanas: Urlár na Talún go €0.281m agus an Chéad Urlár go €0.456m. Ní áirítear costais pháirceála carranna €39,000 arna n-íoc ag an ÚAO sna figiúir chíosa. Is é an chéad dháta eile um athbhreithniú cíosa ná an 31 Márta 2021.

Seo a leanas iomlán na n-íocaíochtaí léasa íosta don todhchaí faoi léasanna oibriúcháin neamh-inchealaithe:

 2018 €’0002017 €’000
Laistigh de 1 bhliain737737
Idir 1 agus 5 bliana2,9482,948
Tar éis 5 bliana1,6582,395
5,3436,080

15. Figiúir Inchomparáide

Rinneadh figiúir inchomparáide sa bhliain roimhe a choigeartú chun réiteach le hathruithe a chuirtear i láthair sna ráitis airgeadais seo.

16. Páirtithe Gaolmhara

Corpraíodh HEAnet Ltd. ar an 12 Samhain 1997.Tá an chuideachta teoranta faoi Ráthaíocht gan aon scairchaipiteal agus tá an t-Údarás um Ard-Oideachas ina Ghnáthchomhalta sa chuideachta. Is iad Gnáthchomhaltaí eile na cuideachta ná TCD, UCC, UCD, NUIG, UL, DCU, NUIM, DIT, IT Bhaile Átha Luain, IT Cheatharlach agus DBEI. Ba é €34 milliún (2017: €35.4 milliún) Ioncam Ghrúpa HEAnet (fochuideachta san áireamh) i gcomhair 2018. Bhí barrachas €599k ann in 2018 (2017: barrachas 1.81m). Soláthraíonn an chuideachta seirbhísí idirlín d’Institiúidí ardoideachais agus taighde atá ina síntiúsóirí chomh maith le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna agus eagraíochtaí taighde eile. Bhí barrachas carntha €3.09m ar ghníomhaíochtaí na cuideachta ar an 31 Nollaig 2018, (€2.49m ar 31 Nollaig 2017).  D’íoc an ÚAO deontais iomlána €20.3 milliún san iomlán in 2018, (€16.0 milliún in 2017) le Grúpa HEAnet. Ba é an fáth leis an méadú ar Ioncam agus Íocaíochtaí ó 2017 go 2018 ná go ndearnadh Educampus a chomhdhlúthú i gCuntais Ghrúpa HEAnet in 2017. Le bunú EduCampus, léirítear gealltanas athnuaite don ath-éabhlóid ar sheachadadh seirbhísí roinnte don earnáil ardoideachais ar fad. Corpraíodh EduCampus tar éis do An Chéim a bheith leachtaithe.

Is í an fhís atá i gceist do EduCampus ná cuir chuige nua, shamhlaíocha agus sholúbtha a ghlacadh i dtreo sheirbhísí roinnte TF don earnáil ardoideachais agus réitigh ardchaighdeáin a fhorbairt do bhonn cliant méadaithe.

Príomhbhaill den Phearsanra Bainistíochta
Is ionann na príomhbhaill den Phearsanra Bainistíochta san ÚAO agus an POF agus Comhaltaí an Údaráis. Ba é an cúiteamh iomlán a íocadh leis an bpríomhphearsanra, lena n-áirítear táillí agus speansais Chomhaltaí an Údaráis agus Luach Saothair Iomlán an POF ná €277,880 (2017: €204,151).

 

17. Sochair na bhFostaithe

2018    2017
€60,000 go €69,99995
€70,000 go €79,99946
€80,000 go €89,99955
€90,000 go €99,99941
€100,000 go €109,99922
€110,000 go €119,99900
€120,000 go €129,99900
€130,000 go €139,99911
€140.000 +00

Ba é meánlíon na bhfostaithe (coibhéisí lánaimseartha) i rith na bliana, gan poist na IRC maoinithe ag an AE agus baill foirne sealadacha gníomhaireachta san áireamh, ná 63 i gcomhair 2018. (2017: 59). Taispeántar sa tábla thuas líon na bhfostaithe ar tháinig iomlán a gcuid sochar fostaí faoi na bannaí faoi seach. Ní raibh aon íocaíochtaí foirceanta in 2018.

 

18. Táillí & Speansais na gComhaltaí Boird

Board MemberDáta TosaitheDáta CríochnaitheTáillí 2018 €Speansais 2018 €Iomlán 2018 €Táillí 2017 € Speansais 2017 € Iomlán 2017 €
Michael Horgan – Cathaoirleach27/07/201611,97021412,18411,97060112,571
Bahram Bekhradnia 27/06/20177,6954,46212,1574,4893,8008,289
Orla Feely27/07/20160221221000
Sinead O’Flanagan27/07/20167,6957,74515,4407,6955468,241
Michael Kerrigan01/07/201730/06/20183,8482134,0613,84803,848
Deirdre Lillis28/11/20170631631000
Ronan Lyons28/11/2017000000
Jim Mountjoy27/06/20177,69507,6954,48904,489
Lynn Ramsey27/07/201602,0442,04402,5802,580
John Wall27/07/20160000379379
Sharon Feeney27/07/2016000000
Tony Donohoe27/07/20167,6952207,9157,695417,736
Judith Eaton 27/07/20167,69510,52718,2227,6956,99714,692
Pól O’Mórain27/07/20167,6953,44511,1407,6951,4859,180
Darina Kneafsey27/07/20167,6956,11913,8147,6956,23313,928
Síona Cahill01/07/20183,84803,848000
Annie Hoey01/07/201630/06/20170003,84803,848
Mary Canning07/03/201231/01/20170006410641
Brian Thornes07/03/201831/01/20170006410641
Total73,53135,841109,37268,40122,66291,063

Íoctar táillí agus speansais taistil agus chothabhála na gcomhaltaí de réir na rátaí arna socrú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Seo a leanas an táille bliantúil faofa do chomhaltaí an ÚAO; Cathaoirleach €11,970, Gnáthchomhalta €7,695. Íocadh táille pro-rata le comhaltaí a chríochnaigh nó a thosaigh i mí Iúil.

Faoin bPrionsabal ‘Duine Amháin, Tuarastal Amháin’, ní íoctar an táille le comhalta a fhaigheann tuarastal earnála poiblí.  Is iad seo a leanas na comhaltaí sin: An tOll. Orla Feely, Dr Sharon Feeney, Dr Deirdre Lillis, Dr Lynn Ramsey, An tOll. Ronan Lyons agus Dr John Wall.

Féadfar éilimh inaisíoctha go díreach nó speansais arna n-íoc thar ceann an Chomhalta a chuimsiú i speansais.

 

Luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh

Tuarastal 2018 Speansais 2018 Iomlán 2018 Tuarastal 2017 Speansais 2017 Iomlán 2017
Paul O’Toole (POF Eatramhach 2018)29,96268330,645000
BIK (Carr Cuideachta)1,80001,800000
31,76268332,445000
Graham Love (Iar-POF)132,8833,180136,063105,4813,259108,740
Anne Looney (POF Eatramhach 2017)0002,5841,7644,348
Iomlán164,6453,863168,508108,0655,023113,088

Feidhmíodh socruithe caighdeánacha pinsin na hearnála poiblí i leith Graham Love, Paul O’Toole agus Anne Looney. Ní raibh aon bhónas a bhain le feidhmíocht infheidhmithe.

19. Sochair Scéime Pinsin le Ranníocaíocht Shainithe

Comhdhéanamh na scéimeanna
Tá rochtain ag baill foirne incháilithe de chuid an Údaráis um Ard-Oideachas ar dhá scéim pinsin. Maidir le baill foirne a ceapadh roimh an 1 Eanáir 2013 go ginearálta is comhaltaí iad de scéim sochair shainithe arna faomhadh faoi Alt 15 d’Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971 a mhaoinítear go bliantúil ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó airgead arna sholáthar ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ó ranníocaíochtaí arna ndéaduchtú ó thuarastail ball foirne. Tá na sochair ar a bhfuil na ríomhaireachtaí FRS 102 bunaithe leagtha amach i:

(a) Scéim Aoisliúntais Bhaill Foirne an ÚAO 1980
(b) Scéim Aoisliúntais Bhaill Foirne an ÚAO (Leasú) 1993
(c) Scéim Céilí agus Leanaí an ÚAO 1985, agus
(d) Scéim Céilí agus Leanaí an ÚAO (Leasú) 1992
(e) Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí (An Scéim Aonair)2013

Feidhmíonn an ÚAO scéim dheonach AVC freisin.

Is é Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí (An Scéim Aonair) an scéim pinsin sochair shainithe do sheirbhísigh phoiblí inphinsin a ceapadh ar nó tar éis an 1 Eanáir 2013 de réir an Achta um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (An Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012. Foráiltear leis an scéim do phinsean agus chnapshuim scoir bunaithe ar mheán-luach saothair inphinsin do ghairm agus do phinsin céilí agus leanaí. Is í an aois íosta ag a bhfuil pinsean iníoctha ná 66 bliana (a ardófar i gcomhréir le hathruithe ar aois an phinsin Stáit). Áiríodh leis áis luathscoir arna laghdú go hachtúireach ó 55 bliana d’aois. Méadaítear pinsin arna n-íoc ar aon dul leis an bpraghasinnéacs tomhaltóirí.

Oibleagáid Sochair Scoir
Bhí an luacháil a úsáidtear do nochtuithe FRS102 bunaithe ar luacháil achtúireach iomlán a rinne achtúire neamhspleách cáilithe chun ceanglais FRS102 a chur san áireamh chun dliteanais na scéime a mheas.

Na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh chun dliteanais scéime a ríomh faoi FRS 102.

At 31/12/2018At 31/12/2017
Ráta Lascaine2.00%1.80%
Ráta an Mhéadaithe Ionchais ar Thuarastal2.75%2.75%
Ráta Méadaithe ar Íocaíocht Pinsin2.25%2.25%
Boilsciú1.75%1.75%

Tá na toimhdí déimeagrafacha i.e. rátaí báis le linn seirbhíse agus le linn scoir ar aon dul leis na táblaí caighdeánacha arna n-úsáid sna luachálacha achtúireacha ar scéimeanna earnála poiblí den chineál céanna. Léiríonn sé sin treocht reatha na bhfeabhsúchán ar rátaí báis agus an t-ionchas ginearálta go leanfaidh an treocht sin ar aghaidh go luath amach anseo. Is iad na táblaí a úsáidtear ná:

Implied life expectancy for a 65-year-old

 20182017
Iar-scor – pinsinéirí reatha
Pinsinéirí fireanna22.022.0
Pinsinéirí baineanna24.624.6
Iar-scor – pinsinéirí na todhchaí
Pinsinéirí fireanna23.023.0
Pinsinéirí baineanna25.525.5

19a. Glanmhaoiniú iarchurtha i gcomhair pinsean sa bhliain

 2018 €’0002017 €’000
Maoiniú inghnóthaithe i dtaobh na bliana reatha1,5831,235
Deontas Stáit curtha i bhfeidhm chun pinsinéirí a íoc(477)(565)
1,106670

19b. Anailís ar iomlán na gcostas sochair scoir arna ngearradh ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

2018 €’0002017 €’000
Costas seirbhíse reatha1053785
Ús ar Dhliteanais Scéim Phinsin530450
Ranníocaíochtaí na bhFostaithe(171)(129)
1,4121,106

19c. Maoiniú iarchurtha do shochair scoir

Aithníonn an tÚdarás um Ard-Oideachas na suimeanna seo mar shócmhainn a fhreagraíonn don dliteanas iarchurtha neamh-mhaoinithe do phinsin. Is ar bhonn na mbonn tuisceana a sonraíodh thuas agus mar gheall ar roinnt eachtraí a tharla san am atá thart a aithnítear amhlaidh. Áirítear leis na himeachtaí sin an bonn reachtúil chun scéim aoisliúntais a bhunú, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair i ndáil le pinsin na seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas meastachán bliantúil. Cé nach ann do chomhaontú foirmiúil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir leis na méideanna sonracha sin, níl aon fhianaise ag an Údarás um Ard- Oideachas nach leanfaidh an beartas cistithe seo de a bheith faoi chomhair suimeanna dá leithéid de réir chleachtais reatha. Ba é méid na sócmhainne maoinithe iarchurtha le haghaidh pinsean ar an 31 Nollaig 2018 ná €30.1 milliún (2017: €29.7 milliún).

19d. Anailís ar chostais iomlán shochair scoir a ghearrtar ar an Ráiteas Ioncaim Chuimsithigh

 2018 €’0002017 €’000
(Caillteanais) ó thaithí ar dhliteanais na Scéime Pinsin(751)(1,368)
Athruithe ar bhoinn tuisceana atá ina mbonn le luach reatha dhliteanais na scéime pinsin1,421(1,664)
Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach ar Dhliteanais Phinsin670(3,032)

19e. Gluaiseacht i nglanoibleagáidí sochair scoir i rith na bliana airgeadais

2018 €’0002017 €’000
Easnamh sa scéim ag tús na bliana(29,702)(26,000)
Gluaiseacht sa bhliain:
Costas Seirbhíse Reatha(1,053)(785)
Pinsin a íocadh sa bhliain477565
Ús ar Dhliteanais Scéim Phinsin(530)(450)
Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach670(3,032)
Easnamh sa Scéim ag deireadh na bliana(30,138)(29,702)

19f. Stair na n-oibleagáidí sochair sainithe

 2018 €’0002017 €’0002016 €’0002015 €’000
Gnóthachain agus (caillteanais) ó thaithí ar dhliteanais scéime: Méid(751)(1,368)(1,434)(1,304)
Céatadán Dhliteanais Scéime(2.5%)(4.6%)(5.5%)6.5%
    
Méid iomlán aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach: Méid670(3,032)(5,377)2,471
Céatadán Dhliteanais Scéime2.2%(10.2%)(20.7%)12.4%

20. Cuntais Rialaithe Pinsin

Mar chuid den chur chuige ar aontaíodh air leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus leis an Roinn Airgeadais chun an t-easnamh pinsin i scéimeanna maoinithe na earnáile ollscoile a chur i gceart, dúnadh scéimeanna pinsin maoinithe UCD, UCC, NUIG, MU, agus TCD agus tugadh isteach samhail-scéimeanna nua íoc mar a thuillir (ÍMAT) ag tús 2005. Aistríodh sócmhainní na scéimeanna maoinithe dúnta chuig an Stát faoin Acht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009.

Ceanglaíodh le hAcht 2009 go leanfadh na hinstitiúidí sin ar aghaidh ag déanamh ranníocaíochtaí fostóra agus fostaí i dtaobh na scéimeanna pinsin maoinithe dúnta sin. Níl ranníocaíochtaí fostóra ina gceangal sna samhail-scéimeanna nua. Mar bheart, áfach, lean an ÚAO ar aghaidh ag soláthar do phinsin fhostóra agus fhostaí sa deontas lárnach i dtaobh ball foirne sna scéimeanna nua ÍMAT sna 5 ollscoil sin. Rinneadh na cistí sin a leithdháileadh do chuntais rialaithe pinsin i bhfianaise na n‑acmhainní foriomlána atá ar fáil don earnáil mar bhealach críonna le soláthar chun freastal ar chostais mhéadaitheacha pinsin thar scéimeanna dúnta agus samhail-scéimeann.

Chuir an ÚAO in iúl do na hollscoileanna nach mór leanúint de soláthar bonnlíne pinsin sin i dtaobh na scéimeanna dúnta agus na samhail-scéimeanna nua a léiriú ina gcuid buiséad lárnach, agus ní mór leanúint ar aghaidh á chur i leataobh i gcuntas rialaithe pinsin agus á úsáid chun pinsin a íoc agus dó sin amháin. Threoraigh an ÚAO freisin gur cheart an cuntas rialaithe pinsin a aithint ar leithligh i ráitis airgeadais na hollscoile agus go mbeadh sé faoi réir iniúchóireachta ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Scríobh an ÚAO chuig na hollscoileanna ar an 31 Lúnasa 2016 agus d’iarr sé go gcuirfí na hathruithe seo a leanas i bhfeidhm:

Le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2016:

 • Gach ollscoil le haistriú go ráta ranníocaíochta fostóra de 0% do bhaill foirne lárnacha na Samhail-Scéime (ag athrú an chuir chuige a bhí i bhfeidhm ag UCD, UCC, NUIG, MU agus TCD).
 • Amhail an 30 Meán Fómhair gach bliain aon bharrachais ar chuntais rialaithe na Samhail-Scéime le haistriú chuig cuntais rialaithe na scéime dúnta le haghaidh UCD, UCC, OÉ na Gaillimhe, MU agus TCD.
 • Gach ollscoil le leanúint ar aghaidh ag déanamh ranníocaíochtaí fostóra agus fostaí do bhaill foirne nach baill foirne lárnacha iad, is cuma faoi mhaoiniú (é sin le bheith ina cheanglas faoin gComhaontú Smachtbhanna Tarmligthe nuair a bheidh sé foilsithe, mar a bhí go dtí seo faoin gCreat Rialaithe Fostaíochta).

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2017:

 • Gach ollscoil le cuntas a thabhairt i leith ranníocaíochtaí fostaí i dtaobh bhaill foirne lárnacha na Samhail-Scéime sna cuntais rialaithe pinsin. (Ceanglóidh sé sin ar UL agus DCU ranníocaíochtaí pinsin fostaí a aistriú ó bhaill foirne aon dul leis an gcleachtas sna cúig ollscoil eile).
 • An Fachtóir Coigeartaithe Pinsin i RGAM le baint.

Ba cheart leanúint ar aghaidh ag tuairisciú chuntais rialaithe pinsin i gCuntais Chomhchuibhithe ollscoileanna sna fhormáid atá forordaithe. Le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2016, áfach, ba cheart aon bharrachais ar chuntais rialaithe Samhail- Scéime ag deireadh na bliana airgeadais a aistriú chuig cuntais rialaithe na scéime dúnta ar an 30 Meán Fómhair ar bhonn bliantúil. Deimhneoidh an ÚAO go foirmiúil formáid athbhreithnithe na gcuntas chuige sin in am cuí.

Tá iarmhéideanna barrachais ag na samhail-scéimeanna agus an scéim pinsin aonair ar an 30 Meán Fómhair de €83 milliún (2017: €56.4 milliún). Tá iarmhéideanna easnaimh ag na scéimeanna dúnta amhail an dáta céanna de (€89.4) milliún (2017: €(44.2) milliún) rud a thugann glaneasnamh foriomlán de €(6.4) milliún (2017: €(12.2 milliún). Tá meicníocht chuí chun na barrachais nó na heasnaimh ar chuntais rialaithe pinsin aonair na n-ollscoileanna a thabhairt chun rialtachta, á plé leis an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Ní raibh aon imeachtaí suntasacha tar éis dheireadh na bliana a mbeadh sé riachtanach iad a nochtadh sna ráitis airgeadais seo.

21. Faomhadh an Bhoird

D’fhaomh an tÚdarás na ráitis airgeadais ar an 26 Márta 2019 agus shínigh iad ar an 25 Meitheamh 2019.