Ráiteas ar Shreabhadh Airgid

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018

2018 €’0002017 €’000
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Ioncam Iomarcach os cionn Caiteachais(1,258)365
Dímheas agus bearnú sócmhainní seasta9375
(Méadú)/(Laghdú) ar Infháltais359(336)
Méadú/(laghdú) ar Shuimeanna Iníoctha(1,488)19,222
Ús bainc íoctha/(faighte)45(3)
Leithdháileadh chun Míreanna Caipitil a Mhaoiniú143102
Aistriú ón gCuntas Chúlchiste Caipitil(93)(75)
Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin (2,199)19,350
 
Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta a fháil(143)(102)
Glansreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta(143)(102)
Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadaithe
Ús bainc (íoctha)/faighte(45)3
Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadaithe(45)3
 
Méadú ar Airgead Tirim agus ar Choibhéisí Airgid Thirim(2,387)19,251
 
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ar an 1 Eanáir42,71123,460
 
Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim ar an 31 Nollaig40,32442,711