Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach

Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018

 Nótaí2018 €’0002017 €’000
    
Barrachas/(Easnamh) roimh leithghabhálacha(1,258)365
 
Gnóthachan/(Caillteanas) ó Thaithí ar Oibleagáidí Sochair Scoir.19d(751)(1,368)
Athrú sna boinn tuisceana ar a bhfuil luach reatha na n-oibleagáidí sochair scoir bunaithe1,421(1,664)
  
Gnóthachan (Caillteanas) Achtúireach Iomlán sa bhliain!!!670(3,032)
 
Coigeartú ar mhaoiniú pinsin iarchurtha(670)3,032
Ioncam Cuimsitheach Iomlán don bhliain(1,258)365

Tá an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na Nótaí 1-21 mar chuid de na Ráitis Airgeadais.