Ráiteas faoi Sheasamh Airgeadais

Ráiteas faoi Sheasamh Airgeadais
ar an 31 Nollaig 2018

 Nótaí2018 €’0002017 €’000
Sócmhainní Neamhreatha   
    
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe6164114
    
Sócmhainní Reatha   
Infháltais agus Réamhíocaíochtaí87151,074
Coibhéisí Bainc agus Airgid Thirim 40,32442,711
  41,03943,785
Dliteanais Reatha   
Iníocaíochtaí agus Caiteachas Fabhraithe939,44740,935
Glansócmhainní Reatha 1,5922,850
    
Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha roimh Phinsin 1,7562,964
    
Maoiniú Pinsin Iarchurtha19e30,13829,702
Dliteanais Phinsin19e(30,138)(29,702)
  00
    
Glansócmhainní Iomlána 1,7562,964
    
Léirithe ag:   
Cúlchiste Caipitil7164114
Cúlchiste Ginearálta101,5922,850
  1,7562,964

Tá an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na Nótaí 1-21 mar chuid de na Ráitis Airgeadais.