Ráiteas faoin gCóras Rialuithe Inmheánacha

Scóip na Freagrachta
Thar ceann Bhord an Údaráis um Ard-Oideachas glacaim lenár bhfreagracht a dheimhniú go gcoinneofar agus go n-oibreofar córas éifeachtach rialuithe inmheánacha. Cuirtear ceanglais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) san áireamh leis an bhfreagracht seo.

Cuspóir an Chórais um Rialú Inmheánach
Deartar an córas um rialuithe inmheánacha chun riosca a bhainistiú go mbeidh sé ar leibhéal inghlactha seachas chun deireadh a chur le rioscaí. Ní féidir leis an gcóras mar sin ach cinnteacht réasúnach agus ní cinnteacht absalóideach a sholáthar go gcosnaítear sócmhainní, go n-údaraítear agus go dtaifeadtar idirbhearta i gceart agus go ndéantar earráidí ábhartha nó neamhrialtachtaí a chosc nó a bhrath go tráthúil.

Tá an córas um rialuithe inmheánacha, a bhíonn de réir treorach arna heisiúint ag an Roinn Chaiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm san Údarás um Ard-Oideachas don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 agus chomh fada leis an dáta a faomhadh na ráitis airgeadais.

Rialú Inmheánach
Tá bearta déanta ag an Údarás le cinntiú go bhfuil timpeallacht chuí rialaithe i bhfeidhm trí:

 • Freagrachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir, lena n-áirítear deighilt na ndualgas;
 • Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun teipeanna rialaithe suntasacha a thuairisciú agus gníomhaíocht cheartaitheach chuí a chinntiú; agus
 • Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus sócmhainní na heagraíochta a chosaint.

Tá córas na rialaithe inmheánacha bunaithe ar chreat oibre d’fhaisnéis bainistíochta rialta, ar chóras tarmligin agus cuntasachta, ar thacar nósanna imeachta airgeadais agus riaracháin agus dian-seiceálacha leanúnacha de réir na feidhme airgeadais.  Áirítear leis go háirithe:

 • Córas buiséadta cuimsitheach le buiséad bliantúil, a ndéanann comhaltaí an Údaráis a athbhreithniú agus a fhaomhadh;
 • Athbhreithniú rialta ag comhaltaí an Údaráis ar fhaisnéis agus ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla a léiríonn feidhmíocht airgeadais in aghaidh na mbuiséad; agus
 • Teorainneacha údaraithe a shocrú don chaiteachas maidir le foréileamh cistí agus íocaíocht amach cistí.

Tágann an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca le chéile ar bhonn rialta chun obair na hIniúchóireachta Inmheánaí a athbhreithniú agus tuairisciú don Údarás. Rinneadh obair na hIniúchóireachta Inmheánaí a sheachfhoinsiú go comhlacht gairmiúil cuntasaíochta, ASM, tar éis tairisceana faoi chreat na hOifige um Sholáthar Rialtais.

Tá an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca freagrach as plean oibre na hiniúchóireachta inmheánaí a fhaomhadh; ullmhaítear é agus aird á tabhairt ar phróifíl anailís riosca an Údaráis. Cuimsíonn an plean soláthar d’athbhreithniú ar rialuithe inmheánacha ar bhonn bliantúil.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach

Braitheann monatóireacht agus athbhreithniú an Údaráis ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais ar obair an iniúchóra inmheánaigh, ar an gCoiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca, ar fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin an Údaráis a bhfuil freagracht air as forbairt agus as cothabháil an chreat rialuithe inmheánacha, agus ar na tuairimí a thugann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina thuairisc de réir mar is infheidhme.

Rinne iniúchóirí inmheánacha seachfhoinsithe an Údaráis athbhreithniú ar rialuithe inmheánacha i mí na Samhna 2018. Rinne an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca an tuarascáil deiridh sin a mheas ag a chruinniú a reáchtáladh ar an 19 Samhain 2018. Ina theannta sin rinne na hiniúchóirí inmheánacha na hathbhreithnithe iniúchóireachta inmheánaí seo a leanas i rith 2018:

 • Athbhreithniú ar fheidhmiú moltaí ó athbhreithnithe iniúchóireachta inmheánacha roimhe (ar thug iniúchóirí inmheánacha roimhe faoi). Rinneadh an tuarascáil a mheas ag an gCoiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca ar an 5 Márta 2018.
 • Athbhreithniú ar an mBainistíocht Riosca a mheas an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca an 3 Meán Fómhair 2018.

Fuair an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca tuarascáil ón bPríomhfheidhmeannach ar chur i bhfeidhm creat bainistíochta riosca an Údaráis ag a chruinniú i mí na Bealtaine 2018. D’fhaomh an Bord Creat Bainistíochta Riosca athbhreithnithe ar mholadh an Choiste an 11 Nollaig 2018 tar éis an athbhreithnithe iniúchóireachta inmheánaí ar bhainistíocht rioscaí a mheas an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca i mí Mheán Fómhair 2018. Mheas an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca dréacht-Chlár na Rioscaí Corparáideacha i mí Eanáir 2019.

Athbhreithniú Bliantúil ar an Éifeachtacht
Deimhním go ndearna an t-Údarás athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach don Bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018.

Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an Údarás lena chinntiú go gcomhlíonfar rialacha agus treoirlínte reatha um sholáthar faoi mar atá leagtha amach ag an Oifig um Sholáthar Rialtais. Cuirtear gnóthaí a thagann chun cinn maidir le rialuithe um sholáthar chun solais faoi shaincheisteanna maidir le rialú inmheánach thíos.

Saincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach
Níor sonraíodh aon laigeachtaí maidir le rialú inmheánach i rith na bliana, seachas na saincheisteanna um sholáthar a leagtar amach thíos, nach mór a nochtadh sna ráitis airgeadais.

I rith 2018, sonraíodh caiteachas €282,393 mar chaiteachas nach raibh ag comhlíonadh iomlán na nósanna imeachta.

 • Baineann €252,427 le seirbhísí a sholáthair dhá ghníomhaireacht earcaíochta. Tá an tsuim sin comhdhéanta de thuarastal móide costais €215,990 d’ÁSPC an fhostóra agus íocaíochtaí coimisiúin de €16,449 agus €19,988. Fuarthas meastacháin ó ghníomhaireachtaí earcaíochta i mí an Mhárta 2018 agus roghnaíodh an dhá ghníomhaireacht seo ar bhonn a gcoimisiún ar scálaí pá na nOifigeach Feidhmiúcháin Seirbhíse Poiblí agus na nOifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach. Mar gheall ar mhoilleanna le baill bhuana den fhoireann a earcú, bhí táillí na ngníomhaireachtaí níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis i rith na bliana. Thug an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste comhairle gur chóir go rialódh luach iomlán na híocaíochta leis na gníomhaireachtaí an soláthar seachas an cleachtas caighdeánach dea-thuigthe a bhí ann roimhe maidir leis an ngníomhaireacht a stiúrann coimisiún soláthair.
 • Baineann €18,875 le tar-rolladh conartha do chóras idirlín Springboard le haghaidh uasdátuithe agus cothabhála bunriachtanaí sular cuireadh tairiscint agus conradh nua i gcrích i lár 2018.
 • Bhí €11,091 dlite mar gheall ar chostais ardaithe le haghaidh na stórála seachtraí toisc go raibh éileamh méadaithe ar spás san oifig. Beimid ag déanamh athbhreithnithe ar ár riachtanais chartlainne leis an Oifig um Sholáthar Rialtais in 2019.


Michael Horgan

Chairperson
25 June 2019

Paul O’Toole
Chief Executive
25 June 2019