Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus faoi na Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus faoi
na Cúlchistí Ioncaim Coinnithe don bhliain
dar críoch 31 Nollaig 2018

Nótaí2018 €’0002017 €’000
Ioncam
Deontais Oireachtais21,246,0571,153,979
Ús Tuillte(45)3
Glanmhaoiniú iarchurtha do Phinsin19a1,106670
Ioncam Eile37,08811,530
1,254,2061,166,182
Lúide
Méideanna leithdháilte don ÚAO
Chun Críocha Caipitil7(143)(102)
1,254,0631,166,080
Caiteachas
Deontais Athfhillteacha agus Rochtana41,156,1831,066,097
Deontais Chaipitil429,62421,626
Deontais Taighde458,83269,166
Forchostais Riaracháin510,7758,901
1,255,4141,165,790
  
Barrachas caiteachais thar ioncam(1,351)290
Aistriú ón gCúlchiste Caipitil79375
Barrachas/(Easnamh) don bhliain(1,258)365
 
Iarmhéid arna thabhairt ar aghaidh ón 1 Eanáir2,8502,485
Iarmhéid tugtha ar aghaidh 31 Nollaig 1,5922,850

Tá an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na Nótaí 1-21 mar chuid de na Ráitis Airgeadais.

Baineann gach mír ioncaim agus caiteachais le gníomhaíochtaí leantacha.