Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil na gComhaltaí Boird

Rialachas

Bunaíodh Bord an Údaráis um Ard-Oideachas (ÚAO) faoi Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach in alt 3 den Acht sin; tugadh feidhmeanna breise don ÚAO faoi Acht na nOllscoileanna, 1997 agus faoi Acht na nInstitiúidí Teicneolaíochta, 2006. Tá an Bord freagrach don Aire Oideachais agus Scileanna agus tá sé de fhreagracht air rialachas maith a chinntiú agus cuireann sé an tásc seo i gcrích trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a shocrú agus trí chinntí straitéiseacha a ghlacadh ar na príomhcheisteanna gnó ar fad. Is ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus ar an bhfoireann bainistíochta sinsir atá an fhreagracht maidir leis an mbainistíocht, rialú agus treoir rialta ó lá go lá. Caithfidh an POF agus an fhoireann bainistíochta sinsir an treoir straitéiseach leathan a shocraíonn an Bord a leanúint, agus a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag na comhaltaí Boird ar fad ar na príomhghníomhaíochtaí agus cinntí a bhaineann leis an eintiteas, agus ar aon riosca suntasach a d’fhéadfadh a bheith ann.[1] Gníomhaíonn an POF mar theagmháil dhíreach idir an Bord agus bainistíocht an Údaráis um Ard-Oideachas.

[1] Cód Cleachtais (Riachtanais Tuairiscithe Gnó agus Airgeadais) 1.3 – Cuimseoidh na ráitis airgeadais ráiteas ar an gcaoi a bhfeidhmíonn an Bord, lena n-áirítear na cineálacha cinntí a bheidh le glacadh ag an mBord agus a bheidh le tarmligean don bhainistíocht.

Freagrachtaí an Bhoird

Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach i

 • Téarmaí Tagartha Bhord an ÚAO
 • Cód Iompair do Chomhaltaí an Bhoird
 • Sceideal na bhFeidhmeanna Forchoimeádta a bhfuil ábhair atá forchoimeádta go speisialta do chinneadh an Bhoird iontu freisin.

Ar na míreanna seasta a mheasann an Bord tá:

 • dearbhú leasanna,
 • tuairiscí ó choistí,
 • tuarascálacha airgeadais/cuntais bhainistíochta,
 • seisiúin do comhaltaí amháin
 • tuairiscí feidhmíochta

Éilíonn Alt 20 (i) den Sceideal a ghabhann le hAcht an ÚAO, 1971 ar Bhord an ÚAO na taifid go léir is cuí agus is gnách ar airgead a fuarthas agus a caitheadh a choimeád, i bhfoirm a fhéadfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna a cheadú agus le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Éilítear ar Bhord an Údaráis um Ard-Oideachas, agus é ag ullmhú na ráiteas airgeadais sin:

 • polasaithe oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go seasta,
 • breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh a bheidh réasúnach agus stuama,
 • na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh, mura bhfuil sé míchuí glacadh leis go leanfaidh sé ar aghaidh i mbun oibriúcháin, agus,
 • cuir in iúl cibé ar cloíodh nó nár cloíodh leis na caighdeáin cuntasaíochta infheidhme, faoi réir aon imeacht ábhartha a nochtadh agus a míníodh sna ráitis airgeadais.

Tá sé de fhreagracht ar an mBord taifid chuntasaíochta chuí a choinneáil, a nochtann a staid airgeadais, le cruinneas  réasúnach ag aon am ar leith, agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 20 den Sceideal a ghabhann le hAcht an ÚAO, 1971. Tá an Bord freagrach as cothabháil agus ionracas an eolais chorparáide agus airgeadais atá ar fáil ar shuíomh gréasáin an ÚAO.

Tá an Bord freagrach as an bplean agus an mbuiséad bliantúil a fhaomhadh. Rinneadh measúnacht an 29 Eanáir 2019 ar fheidhmíocht an ÚAO trí thagairt do phlean bliantúil & bhuiséad 2018.

Tá sé de fhreagracht freisin ar an mBord a chuid sócmhainní a chosaint agus mar sin céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais an ÚAO léargas fíorcheart ar fheidhmíocht airgeadais agus ar staid airgeadais an Údaráis um Ard- Oideachas ar an 31 Nollaig 2018.

Struchtúr an Bhoird

Cuimsíonn an Bord Cathaoirleach, Leaschathaoirleach agus triúr déag gnáth-chomhaltaí, agus ceapann an Rialtas gach duine díobh de réir mholadh an Aire Oideachais agus Scileanna. Ceapadh comhaltaí an Bhoird do thréimhse cúig bliana agus tagann siad le chéile 6-8 uair in aghaidh na bliana. Sonraíonn an tábla thíos tréimhse cheapacháin na gcomhaltaí reatha:

Board MemberRoleDate Appointed
Michael HorganCathaoirleach27ú Iúil 2016
Sharon FeeneyLeaschathaoirleach[2]27ú Iúil 2016
Orla FeelyGnáthchomhalta27ú Iúil 2016
Lynn RamseyGnáthchomhalta27ú Iúil 2016
John WallGnáthchomhalta27ú Iúil 2016
Tony DonohoeGnáthchomhalta27ú Iúil 2016
Judith EatonGnáthchomhalta27th July 2016
Darina KneafseyGnáthchomhalta27ú Iúil 2016
Sinéad O’FlanaganGnáthchomhalta27ú Iúil 2016
Pól Ó’MóráinGnáthchomhalta27ú Iúil 2016
Bahram BekhradniaGnáthchomhalta27ú Meitheamh 2017
Jim MountjoyGnáthchomhalta27ú Meitheamh 2017
Síona Cahill [3]Gnáthchomhalta1ú Iúil 2018
Deirdre LillisGnáthchomhalta27ú Samhain 2017
Ronan LyonsGnáthchomhalta27ú Samhain 2017

Chuir an Bord tús le cleachtas féinmheasúnaithe i mí Dheireadh Fómhair 2018 agus rinne sé na fionnachtana a mheas ag a chruinniú a reáchtáladh i mí na Samhna 2018[4]. Déanfar meastóireacht sheachtrach ar an mBord sa Cheathrú Ráithe de 2019.

[2] Ceapadh mar Leas-Chathaoirleach é an 27 Márta 2018

[3] Ceapadh í don tréimhse ina bhfuil sí ina hUachtarán ar an USI

[4] Cód Cleachtais 4.6 – ba cheart don Bhord tabhairt faoi mheastóireacht féinmheasúnaithe bhliantúil ar a fheidhmíocht féin agus ar fheidhmíocht a choistí. Ba cheart go ndéanfaí meastóireacht sheachtrach i gcomhréir le méid agus riachtanais an chomhlachta Stáit gach 3 bliana ar a laghad.

Tá sé Choiste bunaithe ag an mBord mar seo a leanas:

 1. An Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca: tá seisear comhaltaí Boird air agus aon chomhalta neamhspleách amháin. Is é ról an Choiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca (CIMR) ná tacaíocht a thabhairt don Bhord i ndáil lena fhreagrachtaí as ceisteanna a bhaineann le riosca, rialú agus rialachas agus ráthaíocht ghaolmhar. Tá an CIMR neamhspleách ar bhainistíoch airgeadais na heagraíochta. Ach go háirithe, cinntíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar chórais rialaithe inmheánach. Tuairiscíonn an CIMR chuig anmBord tar éis gach cruinnithe, agus go foirmiúil i scríbhinn uair amháin sa bhliain. Is iad seo a leanas comhaltaí an choiste seo: Sharon Feeney (Cathaoirleach), Síona Cahill, Deirdre Lillis, Jim Mountjoy, Sinéad O’Flanagan, Pól Ó’Móráin agus an comhalta neamhspleách Anne Brady. Bhí ceithre chruinniú ag an CIMR in 2018.
 2. An Coiste Airgeadais agus Rialachais: tá seisear comhaltaí Boird air agus beirt chomhaltaí neamhspleácha. Is é príomhról an Choiste athbhreithniú a dhéanamh ar na leithdháiltí na ndeontas athfhillteach agus rochtana a bheartaítear do na hOllscoileanna, na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus do chomhlachtaí eile arna maoiniú ag an Údarás agus moltaí a dhéanamh ina leith, i dteannta leis na leithdháiltí maoiniúcháin faoi roinnt clár breise lena n‑áirítear maoiniú feidhmíochta. Is iad seo comhaltaí an choiste: Michael Horgan (Cathaoirleach), Bahram Bekhradnia, Judith Eaton, Darina Kneafsey, Síona Cahill agus Jim Mountjoy. Is iad Anne Brady agus Joe Heavy an bheirt chomhaltaí neamhspleácha. Ceapadh an tUas. Michael O’Connell mar chomhairleoir speisialta. Tharla 7 gcruinniú den Choiste Airgeadais agus Rialachais in 2018.
 3. An Coiste um Forbairt Córas agus Bainistíocht Feidhmíochta: tá deichniúr comhaltaí Boird air. Is é ról an Choiste um Fhorbairt Córas agus Bainistíocht Feidhmíochta (CFCBF) ná tacú leis an mBord chun maoirseacht a dhéanamh ar chruthú is ar fhorbairt chóras comhordaithe d’institiúidí ardoideachais, agus misin soiléire, éagsúlaithe ag gach ceann acu agus béim láidir curtha ar thorthaí agus ar mhaoiniú don fheidhmíocht.  Is iad seo comhaltaí an choiste: Tony Donohoe (Cathaoirleach), Michael Horgan, Jim Mountjoy, Darina Kneafsey, Sharon Feeney, Bahram Bekhradnia, Lynn Ramsey, Sinead O’Flanagan, Ronan Lyons agus John Wall. Tharla 4 chruinniú den CFCBF in 2018.
 4. An Coiste Beartais agus Pleanála: tá naonúr comhaltaí Boird air. Is é ról an Choiste Beartais agus Pleanála ná anailís agus comhairle oibiachtúil a sholáthar i dtaobh shaincheisteanna ardoideachas, is saincheisteanna tábhachtacha beartais agus ceannaireachta san ardoideachas – idir shaincheisteanna reatha agus shaincheisteanna fadtéarmacha – a aithint in Éirinn agus ar fud an domhain. Agus é ag tabhairt faoin anailís beartais sin, is é cuspóir an Choiste ná an t-ardoideachas in Éirinn a fheabhsú, mar aon leis an gcuntasacht phoiblí a bhreisiú, trí thimpeallacht beartais a chruthú a bhfuil bonn eolais níos fearr faoi, agus trí fhreagairtí praiticiúla a fhorbairt ar na saincheisteanna straitéiseacha atá os comhair cheannairí institiúidí ardoideachais agus gníomhaireachtaí poiblí. Is iad seo comhaltaí an choiste seo: Darina Kneafsey (Cathaoirleach), Judith Eaton, Orla Feely, Pól Ó’Móráin, John Wall, Sharon Feeney, Lynn Ramsey, Bahram Bekhradnia agus Ronan Lyons. Tharla trí chruinniú den Choiste Beartais agus Pleanála in 2018.
 5. An Coiste Taighde agus Oideachas Céimí: tá seisear Comhaltaí Boird ÚAO air agus triúr comhaltaí ón gComhairle um Thaighde in Éirinn (CTÉ) air.  Is é cuspóir an Choiste seo ná a chinntiú go mbeidh na beartais comhtháite idir an ÚAO agus an Chomhairle um Thaighde in Éirinn, dréacht-ráitis maidir le beartais agus comhairle a ullmhú ar ghnéithe den taighde agus den oideachas céimí, maoirseacht a dhéanamh agus tuairisciú don Údarás agus don Chomhairle maidir le mar a chuireann an córas ardoideachais agus na hinstitiúidí ar baill iad beartais i leith taighde agus oideachas céimí i bhfeidhm agus athbhreithniú a dhéanamh ar thionscnaimh bheartais ábhartha arna gcur isteach ag an Údarás nó an Chomhairle. Is iad seo comhaltaí an choiste seo: (Cathaoirleach) Orla Feely (ÚAO), Jane Ohlmeyer (CTÉ), Felicity Kelliher (CTÉ), Síona Cahill (ÚAO), Sinead O’Flanagan (ÚAO), John Wall (ÚAO), Deirdre Lillis (ÚAO), agus Ronan Lyons (ÚAO). Tá aon fholúntas amháin ann le haghaidh duine ón CTÉ ar an gCoiste. Tharla trí chruinniú ag an gCoiste Taighde agus Oideachas Céimí in 2018..
 6. An Coiste um Achomhairc Phinsin: tá ceathrar comhaltaí Boird air. Is iad seo comhaltaí an choiste: Michael Horgan (Cathaoirleach), Bahram Bekhradnia, John Wall agus Síona Cahill. Bunaíodh an Coiste seo in 2012 chun feidhm reachtúil a chomhlíonadh a sannadh don Údarás, mar atá, achomhairc phinsin a mheas a chuireann baill foirne Ollscoile isteach faoi Sceideal 5 d’Acht na nOllscoileanna. Tugtar cinneadh an ÚAO maidir leis na hachomhairc sin le toiliú an Aire Oideachais & Scileanna an Aire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe. Ní bhíonn cruinniú ag an gCoiste ach má dhéantar achomharc pinsin.  Níor ghá an Coiste a thionól in 2018.

 

Schedule of Attendance at Board and Committee Meetings

 An BordAn Coiste Um Iniúchóireacht & RioscaAn Coiste Airgeadais agus RialachaisAn Coiste Um Forbairt Córas agus Bhainistíocht FeidhmíochtaAn Coiste Beartais agus PleanálaAn Coiste Taighde agus Oideachas CéimíAn Coiste Um Achomhairc Phinsin
Líon na gcruinnithe8474330
Michael Horgan – Chairman8/8n/a6/73/3*n/an/a0/0
Bahram Bekhradnia8/8n/a5/72/43/3n/a0/0
Orla Feely6/8n/an/an/a2/33/3n/a
Sinead O’Flanagan8/84/4n/a3/4n/a3/3n/a
Michael Kerrigan5/5*2/2 *2/3*n/an/a0/1*0/0
Deirdre Lillis8/84/4n/an/a1/2 *2/3n/a
Ronan Lyons7/8n/an/a1/43/32/3n/a
Jim Mountjoy7/83/46/74/4n/an/an/a
Lynn Ramsey8/8n/an/a4/43/3n/an/a
John Wall8/8n/an/a2/42/32/30/0
Sharon Feeney8/83/4n/a4/42/3n/an/a
Tony Donohoe8/8n/an/a4/4n/an/an/a
Judith Eaton2/8n/a3/7n/a1/3n/an/a
Pól O’Mórain8/84/4n/an/a2/3n/an/a
Darina Kneafsey8/8n/a7/74/43/3n/an/a
Síona Cahill4/4*1/1*4/4*n/an/a1/2 *0/0

Tugann le fios gur ar feadh cuid den bhliain a bhí bhallraíocht an choiste.

Is féidir mionsonraí faoi tháillí agus speansais uile an Bhoird a lorg i Nóta 18 a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais.

Príomhathruithe Pearsanra

D’éirigh an comhalta Boird seo a leanas as a ról i rith na bliana tar éis gur tháinig deireadh lena théarma oifige:

Michael Kerrigan an 30 Iúil 2018

D’éirigh an Príomhfheidhmeannach, an Dochtúir Graham Love as a ról i mí Dheireadh Fómhair 2018. Ceapadh an tUas Paul O’Toole ina Phríomhfheidhmeannach Eatramhach i mí Dheireadh Fómhair 2018 ar feadh tréimhse aon bhliana amháin ar feitheamh Príomhfheidhmeannach nua a bheith earcaithe.

D’éirigh beirt Bhainisteoirí Sinsearacha, an tUas. Fergal Costello, Ceannaire Feidhmíochta Córais agus an tUas. Andrew Brownlee, Ceannaire Maoiniúcháin Chórais as i mí Eanáir. Ceapadh beirt Bhainisteoirí Sinsearacha nua i mí Dheireadh Fómhair 2018, Orla Nugent Uas., Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Ceannaire Mhaoiniúcháin agus Feidhmíochta Córais agus Mary Farrelly Uas., Ceannaire Airgeadais agus Rialachais Chórais. D’éirigh Farrelly Uas. as i mí an Mhárta 2019.

Nochtuithe a Cheanglaítear de réir an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann an tÚdarás um Ard-Oideachas ceanglais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (“an Cód”), arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. Ceanglaítear na nochtuithe seo a leanas faoin gCód:

Táillí agus speanais Chomhaltaí an Bhoird
Taispeántar mionsonraí faoi tháillí agus speansais na gcomhaltaí boird i Nóta 18 de na Ráitis Airgeadais

Sochair na bhFostaithe
Taispeántar anailís ar Shochair na bhFostuithe i Nóta 17 de na ráitis airgeadais.

Caiteachas Sainchomhairliúcháin
Tá anailís ar Chaiteachas Sainchomhairliúcháin le feiceáil i nóta 5a de na ráitis airgeadais

Costais agus Socruithe Dlí
Ní raibh aon chostais a bhain le táillí as imeachtaí nó socruithe dlí in 2018.  Tá caiteachas a tabhaíodh i ndáil le comhairle dlí ghinearálta a fuair an ÚAO nochta i gCostais Sainchomhairliúcháin i nóta 5a de na ráitis airgeadais.

Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Tá anailís ar Chaiteachas Taistil agus Cothabhála le feiceáil i nóta 5b de na ráitis airgeadais.

Caiteachas Fáilteachais
Tá anailís ar Chaiteachas Fáilteachais le feiceáil i nóta 5c de na ráitis airgeadais.

Ráiteas um Chomhlíonadh
Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm aige chun comhlíonadh na bhforálacha a chinntiú. Chomhlíon an tÚdarás an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú i gcomhair 2018 ach amháin maidir le saincheisteanna um sholáthar, ar leagtar na mionsonraí fúthu sin amach sa Ráiteas faoin gCóras um Rialuithe Inmheánacha.

Michael Horgan
Chairperson

25 Meitheamh 2019