2ú Iúil 2019

An tUas. Joe McHugh TD
An tAire Oideachais agus Scileanna
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Sráid Mhaoilbhríde
Baile Átha Cliath 1.

A Aire, a chara,

Is é mo phribhléid cóip de thuarascáil bhliantúil agus de chuntais iniúchta an ÚAO don bhliain 2018 a chur faoi do bhráid, chun go ndéanfá í a mheas.

Thuairiscigh muid anuraidh sa tríú tuarascáil ar Fheidhmíocht an Chórais Ardoideachais 2014-17 go bhfuil freagra tugtha ag an gcóras ardoideachais sa tréimhse gheilleagrach dhúshlánach seo, freagra a dhéanann freastal ar an éileamh mhéadaithe ar áiteanna do mhic léinn agus ar na riachtanais bhreise scileanna atá ann agus an geilleagar ag téarnamh. Chuir an ÚAO tús in 2018 leis an bpróiseas maidir le comhshocruithe feidhmíochta nua a aontú leis na hInsitiúidí Ardoideachais tar éis don Roinn a Creat Feidhmíochta Córais nua a fhoilsiú i mí Eanáir 2018. Tá sé ina údar áthais dom thú a chur ar an eolas gur lean an Córas Ardoideachais ar aghaidh le bheith ag freastal ar an éileamh ar líon méadaithe d’áiteanna ardoideachais. Faoi mar a tugadh le fios inár dTuarascáil faoi Fheidhmíocht Chórais 2017/18, a bheadh faighte le déanaí agat, tháinig fás 8% ar líon na mac léinn ar na rollaí ar an iomlán idir 2014/15 agus 2017/18. Cé go n-aithníonn an ÚAO an maoiniúchán athfhillteach breise a soláthraíodh chun freastal ar fhás déimeagrafach chomh maith le hinfheistíocht phleanáilte sa bhonneagar faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-27, níor fhan leibhéal na hinfheistíochta stáit céim ar chéim leis an bhfás foriomlán ar líon na mac léinn.

Seo a leanas cuid de na príomhnithe eile a baineadh amach i rith 2018;

  • Bunaíodh an chéad Ollscoil Teicneolaíochta in Éirinn i mBaile Átha Cliath i ndiaidh na reachtaíochta um Ollscoil Theicneolaíochta a achtaíodh i mí an Mhárta 2018.
  • Foilsíodh athbhreithniú lárthéarma ar mar atá an Plean Náisiúnta um Chothromas Rochtana ar Ardoideachas á chur i bhfeidhm. D’oibrigh an ÚAO leis an Roinn chun trí shnáithe de chiste an Chláir Rochtana ar an Ardoideachais (PATH) a chur i bhfeidhm.
  • Comhaontú idir an ÚAO agus SFI maidir le Meabhrán Tuisceana agus idir an ÚAO agus QQI a d’aontaigh an dara Meabhrán Tuisceana dá chuid.
  • Rinne an ÚAO maoirseacht ar chur i bhfeidhm Chlár Springboard + 2018 lenár soláthraíodh breis is 8000 áiteanna ardoideachais, méadú 25% ar 2017.
  • Tar éis comhairliúcháin le páirtithe leasmhara, d’fhoilsigh an ÚAO Plean Straitéiseach ceithre bliana i mí na Samhna.

D’fháiltigh an ÚAO roimh fhógra an Aire Mary Mitchell O’Connor T.D. faoi athbhreithniú ar Acht an ÚAO i mí Iúil seo caite. Beimid i dteagmháil leat agus leis an Aire Mitchell O’Connor maidir leis an bhforbairt seo agus cur i bhfeidhm roinnt phríomhthionscnamh lena n‑áirítear;

  • Rinne an earnáil ardoideachais sé chuspóir ardleibhéil, a leagadh amach sa Chreat Feidhmíochta Córais nua 2018-20 a chomhlíonadh.
  • Cuireadh Tionscnamh na Ceannaireachta Acadúla Sinsearaí i bhfeidhm chomh maith le moltaí eile ón bhFórsa Tásca Inscne a bhunaigh an tAire Mitchell O’Connor.
  • Cuireadh Plean Straitéiseach an ÚAO i bhfeidhm chomh maith le plean straitéiseach na Comhairle um Thaighde in Éirinn, a thabharfar chun críche go luath.
  • Leanadh ar aghaidh leis an obair le príomhthionscnaimh a chur i ngníomh cosúil le Clár Springboard + agus ciste PATH.
  • Leanadh ar aghaidh leis an athchóiriú ar thírdhreach an ardoideachais lena n‑áirítear ollscoileanna teicneolaíochta nua a bhunú chomh maith le hionaid Oideachais Tosaigh do Mhúinteoirí a fhorbairt tuilleadh.

De réir an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016, ba mhian liom comhlíonadh an Údaráis den chód a thuairisciú, go háirithe i leith na n-ábhar seo a leanas:

  • Níor tharla aon imeacht a raibh tábhacht tráchtála leis i rith na tréimhse tuairisceoireachta. Mar sin féin, tuigeann an tÚdarás go bhfuil cúrsaí geilleagrach athraithe, agus bíonn sé ag freagairt do na cúrsaí sin ar fad, go háirithe trí fhéachaint le héifeachtúlacht níos fearr a bhaint amach ina chuid oibriúchán féin.
  • Níor tharla aon idirbheart airgeadais lasmuigh den chlár comhardaithe.
  • Deimhním gur cuireadh gach nós imeachta cuí maidir le tuairisceoireacht airgeadais, iniúchadh inmheánach, taisteal, soláthar agus diúscairt shócmhainní i gcrích.
  • Ba mhaith liom, ar son an Údaráis um Ard-Oideachas, ár bhfreagracht a aithint maidir le cinntiú go bhfuil córas éifeachtach um rialú inmheánach airgeadais á choimeád agus á oibriú. Tá ráiteas faoin gcóras um Rialuithe Inmheánacha san áireamh i gcuntais iniúchta airgeadais an Údaráis um Ard-Oideachas i gcomhair 2018 in éineacht le deimhniú an Ard- Reachtaire Cuntas agus Ciste atá ceangailte leis seo.
  • Ghlac an ÚAO in 2018 le cód athbhreithnithe um iompar gnó do Chomhaltaí an Údaráis agus dá fhostaithe.
  • Comhlíonann an ÚAO treoirlínte íocaíochta an rialtais maidir leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus a chuid fostaithe.
  • Tá táillí na gcomhaltaí agus na tuarastail agus liúntais a n-íoctar leis an bhfoireann ag teacht leis na rátaín a cheadaigh an Roinn. Cuireann an ÚAO an ciorclán dar teideal ‘Duine Amháin, Tuarastal Amháin’ i bhfeidhm a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
  • Níl aon imeachtaí iarchláir comhardaithe le tuairisciú ag an ÚAO.
  • Comhlíonann an ÚAO ceanglais Chód Caiteachais na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
  • Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm ag an ÚAO d’fhonn nochtuithe cosanta a dhéanamh de réir S. 21 (1) den Acht um Nochtadh Cosanta 2014. Tá tuarascáil bhliantúil foilsithe mar a fhoráiltear faoi S. 22 (1) den Acht.
  • Comhlíonann an ÚAO gach gné de pholasaí taistil an Rialtais.
  • Tá a chuid oibleagáidí faoin dlí cánach comhlíonta ag an ÚAO.
  • Níl aon aighneas idir an ÚAO agus comhlachtaí eile stáit i láthair na huaire.
  • Tá an ÚAO ag déanamh gach is féidir leis chun a chinntiú go gcomhlíonfar Cód Cleachtais 2016.
  • Níl aon fhochuideachta ag obair faoi shainchúram an ÚAO.

Cheadaigh an Bord an Ráiteas Rialachais chomh maith le Tuarascáil na gComhaltaí Boird.

Bheadh an ÚAO sásta aon soiléiriú breise a theastódh uait a chur ar fáil i ndáil le haon cheann de na nithe thuas.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le do réamhtheachtaí mar Aire Oideachais agus Scileanna, an tUas. Richard Bruton T.D. as ucht a rinne sé i gcomhar leis an ÚAO i rith a thréimhse mar Aire.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis an Uas. Michael Kerrigan, a d’éirigh as an mBord i rith 2018 tar éis dó a théarma mar Uachtarán ar Aontas na Mac Léinn in Éirinn a chur i gcrích.

Ba mhaith leis an ÚAO buíochas a ghabháil leis an Dr Graham Love as ucht a chuid oibre mar Phríomhfheidhmeannach go Deireadh Fómhair 2018 agus leis an Uas. Paul O’Toole a ghlac leis an ról mar Phríomhfheidhmeannach ar feitheamh earcú Príomhfheidhmeannaigh nua in 2019.

Gabhaimid buíochas freisin le ceannairí agus foirne na gcomhlachtaí ard-oideachais ar fad, lena n-áirítear an ÚAO féin, as a dtiomantas agus a ndúthracht leanúnach do na straitéisí náisiúnta.

Táim féin, mar aon leis an Údarás agus a fheidhmeannacht, ag tnúth le leanúint ar aghaidh le bheith ag obair leat féin agus le do Roinn amach anseo d’fhonn leanúint le Plean Gníomhaíochta nua na Roinne don Oideachas a chur i bhfeidhm chomh maith leis an bPlean Straitéiseach agus an Creat Feidhmíochta Córais, agus mórstraitéisí náisiúnta eile.

Le gach dea ghuí,


Michael Horgan
Cathaoirleach