Cáilíocht & Sármhaitheas Acadúil

Oibríonn an ÚAO chun eispéireas agus rannpháirtíocht na mac léinn a bhreisiú trí roinnt meicníochtaí. Soláthraíonn sé €2.5m go bliantúil don Fhóram Náisiúnta um Breisiú Múinteoireachta agus Foghlama, arbh é a phríomhfhócas in 2018 na moltaí ó athbhreithniú neamhspleách 2017 a chur i bhfeidhm. Áiríodh athoibriú a chuid tosaíochtaí leis sin chomh maith le Plean Straitéiseach nua a fhorbairt. In 2018, chuaigh Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht na Mac Léinn (ISSE) tríd an séú babhta dá chuid. Den chéad uair, réachtáladh suirbhé ar bhonn píolótach ar mhic léinn ar chúrsaí taighde iarchéime. Tháinig deireadh, a bheag nó a mhór, le baint dhíreach an ÚAO le hAontas na Mac Léinn in Éirinn agus QQI maidir leis an Tionscadal Náisiúnta um Rannpháirtíocht na Mac Léinn (NStEP) faoi dheireadh 2018, agus leanann caidreamh gníomhach an ÚAO i gclár oibre na ROS um Athchóiriú Trasdula ar aghaidh.

Maidir le polasaithe taighde, ghlac an ÚAO páirt i gcur i bhfeidhm Nuálaíocht 2020. Mar shampla, bhí an tÚdarás ina chomhchathaoirleach (in éineacht leis an mBord Taighde Sláinte) san Fhóram Náisiúnta Taighde Oscailte chun tacú le Gníomh 4.7 I2020 a sheachadadh (chun an clár oibre maidir le taighde oscailte a thabhairt chun cinn in Éirinn). Sheol sé Fóram Comhairleach an Chreat Náisiúnta Dochtúireachta le QQI freisin agus thacaigh an tÚdarás leis an ROS agus é ag oibriú an Ghrúpa Taighde Ardoideachais (HERG). Stiúir an ÚAO athbhreithnithe freisin ar r-Leabharlann Taighde na hÉireann (IreL) agus ar uirlisí anailíse bibliméadrachta.

Ó thaobh oideachais idirnáisiúnta in 2018, rinneadh athbhreithnniú ar an gclár Scoláireachta Oideachais Idirnáisiúnta de chuid Rialtas na hÉireann, agus rolladh an Clár nua um Shoghluaisteacht Foirne Acadúla amach. Tugadh faoi athbhreithniú ar thionchar Erasmus+ freisin.

D’éirigh linn an comórtas taighde ‘Making an Impact’ a reáchtáil do mhic léinn taighde den deichiú bliain freisin.

Agallamh le William Johnston (UCD)