Fianaise, Polasaithe & Pleanáil Straitéiseach

Féachann an ÚAO le fónamh mar an meall fianaise lárnach do chóras ardoideachais na hÉireann. Rud atá ina chuid mhór de sin is ea Straitéis Bainistíochta Sonraí agus Eolais na heagraíochta a fheidhmiú. Cuireadh formhór a cuid gníomhartha i gcomhair 2018 i gcrích, ach amháin bunachar sonraí foirne a fhorbairt. Níor tharla an t-athbhreithniú pleanáilte ar shamhlacha measúnachta tionchair ach oiread de bharr easpa acmhainní.

Leanadh ar aghaidh le comhshaothair idir gníomhaireachtaí agus síníodh Meabhráin Tuisceana nua le SOLAS agus le Fondúireacht Eolaíochta Éireann. Lena chois sin, ba shuntasach na comhshaothair leis an bPríomh-Oifig Staidrimh mar chuid d’fhorbairt Bhonneagair Náisiúnta Sonraí agus dá thoradh sin, foilsíodh torthaí thionscadal Pathfinder maidir le Torthaí Ardoideachais i gcomhar le chéile. Rud eile a láidrigh an comhshaothar seo tuilleadh ab ea anailíseoir sonraí de chuid an ÚAO a lonnaíodh in oifigí na Príomh-Oifige Staidrimh ar bhonn 3 lá sa tseachtain.

I mbliana freisin, chonacthas iomlán an tSuirbhé ar Thorthaí Céimithe á chur i bhfeidhm (á fhorbairt ó 2015 leis na hinstitiúidí ardoideachais). Cuimsítear céimithe gach institiúid ardoideachais arna maoiniú ag an ÚAO leis an suirbhé anois agus reáchtálfar ar bhonn bliantúil é. Leanadh ar aghaidh leis an monatóireacht ar phríomhtháscairí buntábhachtacha sa Chreat Feidhmíochta Córais freisin chun measúnacht a dhéanamh ar fheidhmíocht institiúidí agus na gcóras araon ar bhonn náisiúnta is réigiúnach. Rinneadh anailís iomlán ar rátaí críochnaithe in institiúidí ardoideachais, an chéad tuarascáil dá leithéid ar an earnáil ardoideachais san iomlán.

Suirbhé ar Torthaí Iarchéime

Tá pleanáil an aonaid Chaipitil le haghaidh suirbhé ar spás ardoideachais ag an gcéim thosaigh faoi láthair, lena n-áirítear athbhreithniú ar shuirbhéanna a rinneadh in Éirinn roimhe agus cleachtais idirnáisiúnta a mheas. Leanadh ar aghaidh leis an obair thábhachtach maidir lenár gcuid córas sonraí a oiriúnú chun GDPR a chomhlíonadh i roinnt réimsí buntábhachtacha amhail an DPIA agus dréachtú Comhaontaithe maidir le Sonraí a Roinnt.

Ó thaobh a róil chomhairle maidir le polasaithe, níor reáchtáil an ÚAO imeachtaí Future-Look Focus in 2018. Thug sé faoi chuid mhór pleanála áfach le haghaidh imeachta i gcomhar le Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts a socraíodh i gcomhair mí Eanáir, 2019, ar théama áit oibre an todhchaí. Lean an eagraíocht ar aghaidh le tacaíocht a sholáthar don ROS maidir le polasaithe.