Maoiniúchán, Inbhuanaitheacht & Feidhmíocht

Ar ndóigh, bíonn maoiniúchán ina chuid bhunriachtanach i gcónaí d’obair an ÚAO agus na n institiúidí. Tháinig an Grúpa don Athbhreithniú ar Shamhail Dháileacháin an Mhaoiniúcháin Athfhilltigh a Chur i bhFeidhm le chéile go rialta i rith na bliana, ag dul i ngleic le saincheisteanna mar phrionsabail chórais bunaithe ar phionóis, barrshlis an taighde agus an Glaoch ar Mhaoiniúchán Nuálaíochta agus Bunathraithe a thabhairt isteach. Díríodh príomhfhócas an Chaipitil ar an 11 tionscadal faoin gclár PPP a thabhairt chun cinn agus ar an gcathaoirleacht ina leith sin i rith na céime pleanála.

Ó thaobh Fheidhmíocht an Chórais, tá Timthrialla Dialóige Straitéisí 3 agus 4 curtha i gcrích agus torthaí foilsithe, mar atá an Tuarascáil faoi Chreat Feidhmíochta Córais 2014-2017. Tá comhshocruithe nua leis na hinstitiúidí beagnach tugtha chun críche agus foilseofar i mí Eanáir iad. Leanadh ar aghaidh leis an athchóiriú ar an tírdhreach in 2018, le tacaíocht €12m ón Státchiste. D’éirigh leis an obair chun an chéad Ollscoil Teicneolaíochta, OTBhaile Átha Cliath a bhunú. I leith na n-athbhreithnithe téamacha, cuireadh an dara athbhreithniú ar Oideachas Múinteoirí (Sahlberg) i gcrích.