Rialachas, Ceannaireacht & Sármhaitheas Oibriúcháin

Chun tacú le cumas ceannaireachta na nInstitiúidí Ardoideachais (IAO) in 2018, d’aontaigh an ÚAO clár uas-scilithe leis an gCumann um Ardoideachas Teicneolaíoch. Díríodh leis an gclár sin ar rialachas do Chathaoirligh & Rúnaithe na mBord Rialúcháin, agus ar cheannaireacht do na hUachtaráin. Seoladh an Cód Rialachais do na hInstitiúidí Teicneolaíochta ag tús na bliana agus tá rannán rialachais aonfheidhme bunaithe laistigh den ÚAO anois. I rith 2018, d’oibrigh an ÚAO leis an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) chun soiléiriú dlíthiúil a fháil faoi ról an ÚAO in athbhreithnithe rialachais agus i gcumhachtaí imscrúdúcháin. Baineadh leas as acmhainní suntasacha chun clabhsúr a chur le hathbhreithnithe, imscrúduithe, monatóireacht agus ullmhúcháin leanúnacha chun freastal ar Choiste an Oireachtais. Maidir leis an gcomhionannas, díríodh obair ar rúnaíocht a sholáthar d’Fhórsa Tasc Inscne na ROS, ar foilsíodh an Plean Gníomhaíochta dá chuid i mí na Samhna.

Íoslódáil an Plean Gníomhaíochta