Scileanna, Infhostaitheacht & Caidreamh Gníomhach

Mar thacaíocht lena gclár oibre maidir le huas-sciliú agus infhostaitheacht, críochnaíodh an tríú suirbhé náisiúnta ar fhostóirí in 2018. Tugadh trí phrintíseacht nua isteach i réimsí idir na healaíona cócaireachta agus lóistíocht. Bhí 8,088 áiteanna ardoideachais saor in aisce nó le fóirdheontas ar fáil i réimsí scileanna buntábhachtacha de thoradh chlár Springboard+ 2018. Leithdháileadh beagnach 4,000 áit ar scoláirí dara leibhéal ar champaí samhraidh Teicneolaíochta Faisnéise agus Fiontraíochta trasna 23 institiúid ardoideachais. Lean an ÚAO ar aghaidh lena chaidreamh gníomhach straitéiseach sibhialta agus fiontraíoch trína rannpháirtíocht i ngrúpaí mar an Chomhairle Náisiúnta Scileanna, an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí, Screen Training Ireland, Grúpa na Scileanna Cócaireachta agus Grúpa Stiúrtha Rannpháirtíochta na gCampas.