ÚAO mar Sháreagraíocht

Ó thaobh ár gcumais go hinmheánach, tharla dul chun cinn nach beag ó thaobh na hearcaíochta agus líonadh folúntais reatha agus ceadaíodh seacht bpost nua, tháinig 22 den fhoireann a bhí i mbun poist ag deireadh na bliana isteach i rith 2018. Ó thaobh an Rialacháin Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chomhlíonadh, cuireadh tús le hobair ar Mheasúnachtaí ar Thionchair ar an bPríobháideachas ó thaobh Sonraí agus ar Chomhaontuithe maidir le Sonraí a Roinnt. Ceapadh Oifigeach eatramhach um Chosaint Sonraí freisin.

Leanaimid ar aghaidh le seisiúin faisnéise a eagrú don earnáil ardoideachais maidir le saincheisteanna éagsúla ábhartha, idir thionchar Brexit agus bhainistíocht ghéarchéimeanna; lena chois sin, bíonn dlúth-idirchaidreamh ar bun againn le páirtithe leasmhara ábhartha chun an timpeallacht ina bhfeidhmímid a thuiscint chomh maith lenár dtosaíochtaí a leagan amach.

Léigh doiciméad Brexit agus Ardoideachais agus Taighde na hÉireann