Is ag deireadh 2018 a tharla ceann de na forbairtí ba shuntasaí in gcóras ardoideachais na hÉireann le fada an lá: bunú na chéad Ollscoile Teicneolaíochta in Éirinn, OTBhaile Átha Cliath.

Tháinig sin tar éis blianta fada oibre agus tar éis d’Institiúidí Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Bhaile Bhlainséir agus Thamhlachta comhnascadh le chéile. Leanadh ar aghaidh freisin le hobair maidir le hainmniúchán féideartha Ollscoileanna Teicneolaíochta eile timpeall na tíre.

Chonaiceamar fás leanúnach freisin ar líon na mac léinn (díreach os cionn 230,000 mar a bhí in 2017/18) agus, mar aon leis sin, méadú ar an mbéim a chuirtear ar infhostaitheacht agus ar uas-sciliú na mac léinn. Tá an tosaíocht náisiúnta deiridh sin le feiceáil leis an Tionscnamh Caipitil Dhaonna ar luach €300m a fógraíodh i mBuiséad 2019, chomh maith leis an leathnú leanúnach ar phrintíseachtaí. Beidh an méid a chuirfidh earnáil ardoideachais na hÉireann le feidhmíocht na hÉireann ó thaobh cúrsaí fostaíochta níos tábhachtaí fós de réir mar a théann cúrsaí de bharr Brexit ar aghaidh.

Le Plean Gníomhaíochta 2019 don Oideachas, tabharfar éifeacht do thosaíochtaí an Aire nua don earnáil oideachais ar fáil. Cuireadh tús i mbliana freisin le hobair ar Acht Ardoideachais nua chun ár bpríomhphíosa reachtaíochta, Acht 1971, a uasdátú, agus táthar ag súil leis go soiléireofar cumachtaí agus freagrachtaí na heagraíochta leis an dlí nua seo.